[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/bilecik-topl.jpg","title":"Bilecik’te \u0130l Dan\u0131\u015fma Kurulu Toplant\u0131s\u0131","entry_date":"Aral\u0131k 02, 2013 - 1:15:07","haber_content":"

Ba\u015fbakan Recep Tayyip Erdo\u011fan taraf\u0131ndan, Geni\u015fletilmi\u015f \u0130l Ba\u015fkanlar\u0131 Toplant\u0131s\u0131'nda Bilecik Belediye Ba\u015fkan\u0131 aday\u0131 olarak aç\u0131klad\u0131\u011f\u0131 mevcut Belediye Ba\u015fkan\u0131 Selim Ya\u011fc\u0131, zaman\u0131n, kendilerine yüklenen, \u015ferefli, hassas ve a\u011f\u0131r sorumlulu\u011fu olan görevi, lay\u0131k\u0131 veçhile yerine getirme zaman\u0131 oldu\u011funu söyledi.<\/p>

Özel bir dü\u011fün salonunda gerçekle\u015ftirilen AK Parti<\/span> Bilecik kas\u0131m ay\u0131 \u0130l Dan\u0131\u015fma Kurulu toplant\u0131s\u0131nda konu\u015fan Ya\u011fc\u0131, siyasetin, yüre\u011finde yang\u0131n\u0131, hissiyat\u0131, heyecan\u0131 ve ideali olan insanlar\u0131n i\u015fi oldu\u011funu söyledi.<\/p>

Adayl\u0131k sürecini, parti içinde tatl\u0131 bir rekabet ortam\u0131nda geçirdiklerini dile getiren Ya\u011fc\u0131, "Parti içinde, mutlaka yar\u0131\u015flar olacakt\u0131r ama yar\u0131\u015fma, bar\u0131\u015fma ve çal\u0131\u015fma zaman\u0131n\u0131 çok iyi bilmeliyiz. Partimiz içindeki bu yar\u0131\u015f bitti. Bu yar\u0131\u015fa kat\u0131lan tüm arkada\u015flar\u0131m\u0131 can\u0131 gönülden kutluyorum. \u015eimdi, kucakla\u015fma ve çal\u0131\u015fma zaman\u0131d\u0131r. Bize yüklenen, \u015ferefli, hassas ve a\u011f\u0131r sorumlulu\u011fu olan bu görevi, lay\u0131k\u0131 veçhile yerine getirme zaman\u0131d\u0131r. Bunun, tek s\u0131rr\u0131 var. O da sevmek, saymak, ho\u015f görmek, birlik ve beraberlik içinde kucakla\u015fmak, birbirimize ku\u015fkuyla de\u011fil, sevgiyle sayg\u0131yla inançla bakmakt\u0131r. Bunlar\u0131 yerine getirdi\u011fimizde emin olun, bizim, bizden ba\u015fka rakibimiz olamaz" diye konu\u015ftu.<\/p>

AK Parti<\/span> Bilecik \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ramazan Kurtulmu\u015f, Ba\u015fbakan Recep Tayyip Erdo\u011fan taraf\u0131ndan, partisinin dün gerçekle\u015ftirilen Geni\u015fletilmi\u015f \u0130l Ba\u015fkanlar\u0131 Toplant\u0131s\u0131'nda Bilecik Belediye Ba\u015fkan\u0131 aday\u0131 olarak aç\u0131klad\u0131\u011f\u0131 mevcut Belediye Ba\u015fkan\u0131 Selim Ya\u011fc\u0131'n\u0131n, Bilecik ve AK Parti<\/span> için hay\u0131rl\u0131, u\u011furlu olmas\u0131 temennisinde bulundu.<\/p>

Aral\u0131k ay\u0131 içinde, ilçe ve belde belediye ba\u015fkan adaylar\u0131n\u0131n da belirlenece\u011fini hat\u0131rlatan Kurtulmu\u015f, "Biz, çok önemli bir sürecin arefesindeyiz. Bu sürecin hassasiyetinin fark\u0131nda olmak zorunday\u0131z. Biz, hiçbir zaman 'Çamur siyaseti' yapmad\u0131k. Bu zamana kadar oldu\u011fu gibi bundan sonra da bizim aday ve aday adaylar\u0131m\u0131zla ilgili, gerek içeriden gerek farkl\u0131 siyasi anlay\u0131\u015fta olanlardan ve muhalif partilerden, de\u011fi\u015fik, yak\u0131\u015ft\u0131rmalar, ele\u015ftiriler, yaftalar olacakt\u0131r. Biz, bunlara itibar etmeyiz" dedi.<\/p>

AK Parti<\/span> olarak millete hizmet etme noktas\u0131nda, projeler üreterek, koyduklar\u0131 hedeflere ulu\u015fmak için çal\u0131\u015facaklar\u0131n\u0131 anlatan Kurtulmu\u015f, konu\u015fmas\u0131n\u0131 \u015föyle sürdürdü:<\/p>

"Biz, proje üretece\u011fiz, millete hizmet noktas\u0131nda ne yapabilece\u011fimizi dü\u015fünece\u011fiz. Projelerimizle dü\u015füncelerimizle hayallerimizle önümüze koydu\u011fumuz hedeflerle milletin kar\u015f\u0131s\u0131na ç\u0131kaca\u011f\u0131z. Amac\u0131m\u0131z ve gayemiz, Hak için halka hizmet etmek ve milletin hizmetkar\u0131 olmakt\u0131r. Dün dünde kald\u0131. Bugün, birlik ve beraberlik, kayna\u015fma, bütünle\u015fme günüdür. Bugün, yar\u0131nlar ve gelecek için 11 belediye ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 alabilmek için, birlik ve beraberlik içinde çal\u0131\u015fma günüdür."<\/p>

Konu\u015fmalar\u0131n ard\u0131ndan, Bozüyük ilçesinde, AK Parti<\/span> \u0130l Te\u015fkilat\u0131 taraf\u0131ndan gerçekle\u015ftirilen "Siyaset Akademisi" e\u011fitimlerine kat\u0131lan 135 ki\u015fiye sertifika verildi.<\/p>

Toplant\u0131ya, Ya\u011fc\u0131 ve Kurtulmu\u015f'un yan\u0131 s\u0131ra \u0130l Genel Meclisi Ba\u015fkan\u0131 Hasan Hüseyin Çelik, ilçe ve belde belediye ba\u015fkanlar\u0131 ile partililer kat\u0131ld\u0131.<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Bilecik kas\u0131m ay\u0131 \u0130l Dan\u0131\u015fma Kurulu toplant\u0131s\u0131, \u00f6zel bir d\u00fc\u011f\u00fcn salonunda ger\u00e7ekle\u015ftirildi.","prev_link":"http://www.akpartibilecik.org.tr\/tr\/haber\/1-milyon-degil-10-milyon-600-bin-bilgisayar-dagitacagiz\/15968","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/bilecik-teskilatinda-temayul-heyecani\/123\/11","haber_url":"http://www.akpartibilecik.org.tr\/tr\/haber\/bilecik-teskilatinda-temayul-heyecani\/123"}]