[{"haber_photo":"","title":"10,6 milyon bilgisayar da\u011f\u0131taca\u011f\u0131z","entry_date":"\u015eubat 23, 2014 - 8:31:00","haber_content":"

Avc\u0131, AK Parti Bozüyük \u0130lçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nin aç\u0131l\u0131\u015f\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada, Bozüyük'ün son 10 y\u0131lda çok de\u011fi\u015fti\u011fini ama daha yapacak çok i\u015flerinin oldu\u011funu belirterek, Mili E\u011fitim Bakanl\u0131\u011f\u0131 olarak yapt\u0131klar\u0131 yat\u0131r\u0131mlar\u0131 anlatt\u0131. <\/p>

Fatih Projesi hakk\u0131nda da bilgi veren Avc\u0131, ''Fatih Projesi kapsam\u0131nda geçen hafta Say\u0131n Ba\u015fbakan'\u0131n kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 törenle bir günde, Türkiye genelinde 100 bin tablet bilgisayar da\u011f\u0131t\u0131m\u0131n\u0131 gerçekle\u015ftirdik. 25 sene önce rahmetli Özal’\u0131n Milli E\u011fitim dan\u0131\u015fman\u0131 iken, rahmetli Özal, 'okullar\u0131m\u0131zda 1 milyon bilgisayar olacak' dedi\u011fi zaman kimse inanamam\u0131\u015ft\u0131. \u015eimdi biz \u0130n\u015fallah önümüzdeki 3 y\u0131l içinde okullar\u0131m\u0131zda çocuklar\u0131m\u0131za 1 milyon de\u011fil 10 milyon 600 bin bilgisayar da\u011f\u0131taca\u011f\u0131z" diye konu\u015ftu.<\/p> <\/blockquote>

"Dün mecliste Milli E\u011fitim Komisyonunda bir hükümet tasar\u0131s\u0131n\u0131n görü\u015fmeleri tamamland\u0131. Orada milli e\u011fitimimizi adeta yeniden dizayn eden çal\u0131\u015fmalar\u0131 gerçekle\u015ftiriyoruz, bu tasar\u0131yla. Bu dershane dönü\u015fümü in\u015fallah bu tasar\u0131yla yoluna giriyor" diyen Bakan Avc\u0131, "Uzun süredir üzerinde çal\u0131\u015f\u0131lan bir projeydi. Türkiye en ba\u015f\u0131ndan beri okulun yan\u0131nda ayr\u0131ca velilerimizi, ailelerimizi ciddi manada maddi külfete sokan, çocuklar\u0131m\u0131z\u0131n gününü, gecesini birbirine kar\u0131\u015ft\u0131ran bu dershane külfetinden in\u015fallah çocuklar\u0131m\u0131z\u0131 kurtar\u0131yoruz. Dershaneleri dönü\u015ftürüyoruz, neye dönü\u015ftürüyoruz, özel okula dönü\u015ftürüyoruz" ifadelerini kulland\u0131. "Anaokulundan liseye kadar her türlü e\u011fitim yat\u0131r\u0131m\u0131na kolayl\u0131klar getirdik"<\/strong> "Milli E\u011fitim okullar\u0131n\u0131z yetersiz onun için çocuklar\u0131n takviyeye ihtiyac\u0131 var" iddialar\u0131n\u0131n oldu\u011funu an\u0131msatan Bakan Avc\u0131, \u015föyle devam etti: "Hay\u0131r. E\u011fer gerçekten sizin, milli e\u011fitimin okullar\u0131ndan daha iyi e\u011fitim vermek gibi bir kabiliyetiniz, iddian\u0131z varsa buyurun okul aç\u0131n diyoruz. Okul aç\u0131n ki size arsa tahsis edelim, bina tahsis edelim, kredi kolayl\u0131\u011f\u0131 verelim. Orada çal\u0131\u015fan e\u011fitmenleri, ö\u011fretmenleri Milli E\u011fitim Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan görevlendirelim, halk e\u011fitim merkezlerinde görevlendirelim. Ve gerçekten iyi niyetli hizmet etmek isteyen insanlar için seçenekleri alabildi\u011fine ço\u011faltt\u0131k. Anaokulundan liseye kadar her türlü e\u011fitim yat\u0131r\u0131m\u0131na çok ciddi kolayl\u0131klar getirdik. \u0130yi niyetli dershanecilerimiz bu konudaki te\u015fvikleri gerçekten olumlu kar\u015f\u0131lad\u0131lar. Zaten bütün süreç boyunca kendileri ile dan\u0131\u015fmal\u0131 olarak yapt\u0131k. Müteaddit defalar kendileriyle topland\u0131k, taleplerini ald\u0131k, görü\u015flerini ald\u0131k. Ve hepimiz için ama öncelikle çocuklar\u0131m\u0131z için en uygun ve yararl\u0131 olan\u0131n\u0131 birlikte olu\u015fturmaya çal\u0131\u015ft\u0131k.'' ''Bu s\u0131radan bir seçim de\u011fil''<\/strong> Bakan Avc\u0131, 2014 yerel seçimlerinin önemine de\u011finerek, \u015funlar\u0131 bildirdi: "Ba\u015fbakan\u0131m\u0131z da söyledi, biz de söylüyoruz. Bu s\u0131radan bir belediye seçimi de\u011fil. Burada memleketin kaderi ile ilgili yani Türkiye kendi inisiyatifi ile kendi yoluna ba\u011f\u0131ms\u0131z bir \u015fekilde devam edecek mi, yoksa iradesi ipotek alt\u0131na m\u0131 al\u0131nacak? Bunun mücadelesi veriliyor. Bu çok aç\u0131k, net. Onun için ben sadece AK Partili karde\u015flerimize de\u011fil, bütün partili karde\u015flerime de ister Cumhuriyet Halk Partili olsun, ister Milliyetçi Hareket Partili olsun, ister di\u011fer partili. Bu seçimde oylar\u0131n\u0131 Türkiye için AK Parti için kullanmalar\u0131n\u0131 rica ediyorum. Bu çok özel bir seçim. Bu seçim bir parti seçimi de\u011fil. Bu farkl\u0131 seçim, Türkiye seçimi. Onun için özellikle Bozüyük’te, kendi memleketimizde biz bu birli\u011fin, beraberli\u011fin en güzel bir örne\u011fini verelim in\u015fallah 30 Mart'ta. Buradan verilecek mesaj, emin olun dünyan\u0131n dört bir kö\u015fesine çok farkl\u0131 yank\u0131lanacak. Onun için bu seçimlerde tabi ki AK Partililer öncelikle oylar\u0131n\u0131 verecekler ama di\u011fer partilerden Bozüyüklü karde\u015flerimizin de bu seçimlerde Bozüyüklü evlatlar\u0131na sahip ç\u0131kmalar\u0131n\u0131 bekliyorum.'' AK Parti Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz ve Bozüyük Belediye Ba\u015fkan Aday\u0131 Fatih Bak\u0131c\u0131 da birer konu\u015fma yapt\u0131. Duan\u0131n ard\u0131ndan seçim koordinasyon merkezinin aç\u0131l\u0131\u015f\u0131 Avc\u0131 ve beraberindekiler taraf\u0131ndan gerçekle\u015ftirildi. <\/p>","haber_excerpt":"Milli E\u011fitim Bakan\u0131 Nabi Avc\u0131, \"3 y\u0131l i\u00e7inde okullar\u0131m\u0131zda \u00e7ocuklar\u0131m\u0131za 1 milyon de\u011fil 10 milyon 600 bin bilgisayar da\u011f\u0131taca\u011f\u0131z\" dedi.","prev_link":"http://www.akpartibilecik.org.tr\/tr\/haber\/il-yonetiminden-ilcelere-ziyaret\/20706","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/bilecikte-il-danisma-kurulu-toplantisi\/55\/11","haber_url":"http://www.akpartibilecik.org.tr\/tr\/haber\/bilecikte-il-danisma-kurulu-toplantisi\/55"}]